Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je JNL s. r. o., so sídlom Uzovce 26, 082 66 Uzovce, IČO: 51026414, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel. Sro, vložka č.1750/P (ďalej ako „predávajúci“)a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj.

Kontaktné údaje predávajúceho:
JNL s. r. o., so sídlom Uzovce 26, 082 66 Uzovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel. Sro, vložka č.1750/P
IČO: 51 026 414
DIČ: 2120572300
IČ DPH: SK2120572300

Prevádzka:
JNL s. r. o., Uzovce 26, 082 66 Uzovce
Email: obchod@jnl.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

II. Vymedzenie pojmov

2.1 Produktom sa rozumie tovar, ktorý je ponúkaný prostredníctvom webovej stránky alebo na základe dopytu, označený minimálne názvom.

2.2 Kupujúci/Zákazník je osoba (aj FO – nepodnikateľ), organizácia, firma, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u Dodávateľa Produkt.

2.3 Objednávka je jednostranný právny úkon, ktorým Kupujúci objednáva u Dodávateľa Produkt a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom.

2.4 Dodacie miesto je adresa určená Kupujúcim ako miesto na odovzdanie a prevzatie Produktu.

2.5 Dodací list je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaného Produktu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

2.6 Cenová ponuka obsahuje cenu produktu na základe dopytu kupujúceho. Cenu nie je možné jednostranne meniť a je pre určité časové obdobie.

2.7 Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť Produktu, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami spoločnosti.

III. OBJEDNÁVKA TOVARU / KÚPNA ZMLUVA

3.1 Kupujúci môže objednávať písomne (objednávka zaslaná poštou alebo e-mailom), telefonicky alebo osobne na našej adrese. Písomné objednávky musia byť podpísane kupujúcim alebo príslušným zodpovedným zamestnancom.

3.2 Zmluva je uzavretá na základe záväznej objednávky Kupujúceho a jej potvrdenia Predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky – Zmluvy Predávajúcemu vyjadruje Kupujúci s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami svoj bezvýhradný súhlas.

3.3 Potvrdené objednávky a Zmluvy sú zo strany Kupujúceho záväzné a nie je možné ich zrušiť. Prípadnú zmenu objednávky musí odsúhlasiť Predávajúci.

3.4 Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

IV. CENA ZA TOVAR

4.1 Cena za tovar je dohodnutá na základe zaslanej cenovej ponuky prostredníctvom písomnej alebo telefonickej komunikácie. Ceny sú aktuálne a záväzné. Cena sa uvádza v EUR.

4.2 Poštovné, balné a poistenie je neoddeliteľnou súčasťou ceny tovaru. Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu náklady na poštovné, balné a poistenie, pokiaľ sa nedohodlo inak.

4.3 Cena tovaru je zverejnená vždy vrátane platnej DPH v danom čase v zmysle platnej legislatívy SR.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Kupujúci uhradí Predajcovi cenu tovaru na základe doručenej faktúry a to vo výške 100 % najneskôr 14 dní po doručení faktúry pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná v prospech účtu Predávajúceho.

5.2 Kupujúci môže vykonať platbu na základe faktúry hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom v prospech bežného účtu Predávajúceho. Platby v hotovosti u Predajcu nie sú možné – Predávajúci neprevádzkuje registračnú pokladňu ani elektronickú registračnú pokladňu. Iné spôsoby platby predávajúci neprijíma.

VI. DODACIE PODMIENKY

6.1 Dodacie podmienky (odoberané množstvo, cena za produkt, termín dodania, zľava z ceny, spôsoby prepravy na miesto dodania) sú s odberateľom dohodnuté podľa požiadaviek kupujúceho a prevádzkových možností spoločnosti.

6.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa dohody s kupujúcim.

6.3 Sprievodné doklady dodávky sú súčasťou dodávky tovaru.

6.4 Expedícia tovaru závisí od skutočnosti či má predávajúci objednaný tovar skladom alebo ide o tovar na objednávku.

 VII. STORNO OBJEDNÁVKY

7.1 Ustanoveniami tohto článku 7 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto uvedené v článku 7 nižšie. Takýto zákazník vystupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 7.

7.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

VIII. POUČENIE O PRÁVE ZÁKAZNÍKA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

8.1 Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

8.2 Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese obchod@jnl.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník ako spotrebiteľ. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to osobne v sídle predávajúceho na adrese JNL s.r.o., so sídlom Uzovce 26, 082 66 Uzovce alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho, a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

8.3 Ak zákazník odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto zmluvou o kúpe tovaru.

8.4 Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

8.5 Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

8.6 V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
g) poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

IX. POSTUPY UPLATŇOVANIA A VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ, SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV ZÁKAZNÍKOV

9.1 Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri alebo po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

9.2 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov. Zákazník si môže právo na opravu chybného tovaru uplatniť v sídlo predávajúceho, na adrese JNL s. r. o., so sídlom Uzovce 26, 082 66 Uzovce. Pri uplatnení práva na opravu pošle alebo prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) pošle alebo prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu) a záručného listu (ak bol dodaný s tovarom) do sídla predávajúceho. Zákazník a predávajúci sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má zákazník záujem o takú dohodu, môže ju predávajúcemu navrhnúť e-mailom na adrese obchod@jnl.skalebo telefonicky na +421 905 781 963.

9.3 Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie a pod.), zásahom do výrobku inou, ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.

9.4 V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5 Sťažnosti a podnety môže zákazník uplatniť osobne v sídle predávajúceho alebo na e-mailovej adrese obchod@jnl.sk. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

X. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

10.1 Kupujúci rešpektuje zákaz vývozu predmetu zmluvy za účelom jeho ďalšieho predaja. Tento zákaz sa nevzťahuje na prípady, ak predmet zmluvy je súčasťou finálneho alebo iného zariadenia dodávaného kupujúcim.

10.2 V prípade porušenia tohto zákazu predávajúci nezodpovedá za prípadné chyby výrobku vzniknuté v záručnej dobe a predávajúci má právo fakturovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 % kúpnej ceny takto predaného tovaru.

XI. VYŠŠIA MOC

11.1 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie so splnením svojho záväzku, ak dôvodom omeškania je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle predávajúceho a bráni mu v splnení jeho záväzku, ak nemožno rozumne predpokladať, že by predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal (tzv. vyššia moc / vis maior). Takýmito okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sú najmä živelné udalosti, vojna, štrajk, epidémia, embargá či administratívne zásahy štátu, prerušenie dodávok energií, nedostupnosť potrebných komodít / materiálu na trhu a pod.

11.2 Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

11.3 Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, zmluvne dohodnuté termíny dodania sa predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

11.4 Predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho o vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopný plniť si svoje záväzky podľa zmluvy, ako aj o predpokladanej dobe trvania okolností vyššej moci. V prípade, že tieto dôvody pominú, bude predávajúci o tom opätovne informovať kupujúceho a zároveň bude pokračovať v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy.

11.5 Ak sa plnenie zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, predávajúci požiada kupujúceho o úpravu zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na to, aby k takejto dohode došlo a bol naplnený pôvodný účel zmluvy.